Regulamin Diagnozy

Kompetencje trzecioklasistów i Kompetencje piątoklasistów

1. Diagnoza Kompetencje trzecioklasistów i Kompetencje piątoklasistów są organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000113990, posługującym się numerami NIP: 525-000-86-95; oraz Regon: 000178235.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest bez bliższego określenia o:

a. „Diagnozie”– należy przez to rozumieć diagnozę Kompetencje trzecioklasistów i diagnozę Kompetencje piątoklasistów;
b. „Dyrektorze” - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły, lub osobę przez niego upoważnioną;
c. „IBE” – należy przez to rozumieć Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa;
d. „Regulaminie”- należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
e. „System” – należy przez to rozumieć internetowy system informatyczny dla szkół, biorących udział w Diagnozie, dostępny pod adresem ibe.edu.pl/diagnozy;
f. „Szkole” – należy przez to rozumieć szkołę podstawową w rozumieniu art. 2 ust. 2) lit. a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. z dnia 19 listopada 2004 (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
g. „ustawie o ochronie danych osobowych” lub „uodo” – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 26 czerwca 2014r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

3. Celem Diagnozy – i zobowiązaniem IBE wobec Szkoły – jest dostarczenie każdej Szkole, która przystąpi do badania:

a. wysokiej jakości narzędzi do rzetelnego badania umiejętności językowych, matematycznych i przyrodniczych uczniów kończących klasę trzecią i klasę piątą;
b. danych pozwalających na ocenę poziomu opanowania podstawowych umiejętności z języka polskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych przez uczniów uczestniczących w diagnozie, w odniesieniu do wyników klasy, szkoły i całej badanej populacji;
c. wskazań do interpretacji uzyskanych wyników i wykorzystania ich w praktyce dydaktycznej na I i II etapie kształcenia.

4. Udział szkół w Diagnozie jest dobrowolny, a jego warunkiem jest dokonanie zgłoszenia Szkoły przez Dyrektora do Diagnozy w terminie i zgodnie z procedurą oraz przyjęcie na siebie zobowiązań wynikających z Regulaminu.

5. Dane osobowe uczniów oraz Dyrektora przetwarzane są w Systemie wyłącznie ze względów technicznych, w ramach doraźnych zbiorów danych osobowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 uodo. Po ich wykorzystaniu dane zostaną niezwłocznie usunięte lub poddane anonimizacji. Do przetwarzania ww. danych osobowych zastosowanie mają wyłącznie przepisy rozdziału 5 uodo.

6. Szkoła powiadamia niezwłocznie IBE, nie później jednak niż w terminie dwóch dni licząc od dnia uzyskania informacji o zdarzeniu, o każdym przypadku:

a. stwierdzenia naruszania ochrony danych osobowych w Systemie. Jeżeli IBE uzna to za celowe, Szkoła dopuści administratora bezpieczeństwa informacji IBE do czynności wyjaśniających przyczyny i zakres zaistniałych naruszeń;
b. wszczęcia postępowania przez odpowiednie władze, związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

7. IBE oświadcza, że wszelkie zdarzenia, które co najmniej mogą skutkować, naruszeniem zasad ochrony danych osobowych powinny być zgłaszane niezwłocznie do Instytutu do Pani Urszuli Obrębskiej u.obrebska@ibe.edu.pl; tel. +48 22 24 17 108.

8. Szkoła uzyskuje dostęp do systemu teleinformatycznego stworzonego na potrzeby Diagnozy, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej ibe.edu.pl/diagnozy, gdzie wprowadza dane niezbędne do jego realizacji.

9. Korzystanie z Systemu przez Szkołę możliwe jest, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

a. szkoła posiada identyfikator i hasło dostępu (nadane przez IBE dla Dyrektora, otrzymane w procesie zgłaszania szkoły do diagnozy poprzez formularz na stronie ibe.edu.pl/diagnozy); b. szkoła posiada dostęp do komputera klasy PC wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz dostęp do Internetu.

10. Dyrektor szkoły uczestniczącej w Diagnozie, poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że:

a. szkoła wykona obowiązki wynikające z Regulaminu;
b. ponosi pełną odpowiedzialność karną i odszkodowawczą za prawdziwość złożonych oświadczeń.

11. Z chwilą akceptacji Regulaminu Dyrektor zostaje upoważniony przez IBE do przetwarzania danych osobowych w Systemie. Upoważnienie obejmuje udzielanie upoważnień innym osobom.

12. Szkoła zobowiązuje się w szczególności do:

a. samodzielnego wydrukowania zestawu zadań dla uczniów, umieszczonego w systemie na dzień przed przeprowadzeniem Diagnozy;
b. rzetelnego i terminowego wprowadzania danych uczniów, oddziałów biorących udział w Diagnozie, oraz wyników testowania;
c. właściwego zabezpieczenia uzyskanych od IBE danych umożliwiających dostęp do Systemu;
d. wydania właściwego upoważnienia, dla wszystkich osób, mających dostęp do Systemu;
e. wprowadzenia wyników uczniów: zadania z języka polskiego w dniach 11.05.2016 r. - 23.05.2016 r. oraz zadania z matematyki i przyrody w dniach 18.05.2016 r. - 30.05.2016 r.

13. IBE przekazuje wyniki Diagnozy szkołom w postaci raportów – klasowych, zawierających wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy oraz szkolnych. Wyniki te generowane są na podstawie przesłanych online przez Szkoły informacji o rozwiązaniach zadań przez poszczególnych uczniów.

14. Rezygnacja szkoły z udziału w Diagnozie jest możliwa poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli pocztą lub e-mailem na adres diagnozy@ibe.edu.pl

15. Kontakt z IBE w związku z organizacją Diagnozy może być realizowany przy pomocy następujących środków komunikacji:

a. drogą mailową na adres diagnozy@ibe.edu.pl;
b. telefonicznie, pod numerem +48 22 24 17 108.

16. Wszelkie zgłoszenia dot. nieprawidłowego funkcjonowania Systemu, powinny być niezwłocznie zgłaszane przy pomocy środków komunikacji, wskazanych w pkt. 15.

17. IBE udostępnia informacje o Diagnozie, procedurach organizacyjnych oraz obowiązkach szkół, uczestniczących w Diagnozie, za pośrednictwem strony internetowej: ibe.edu.pl/diagnozy.